Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Značenje imena Bog, Jahve, Otac i Jeruzalem majka

Hvaljen Isus i Marija,
Zašto Isus nikad ne izgovara Ime svog Oca po imenu Jahve, već samo po Imenu Otac?
Da li Otac i Bog imaju različita značenja jer slijedeći stihovi kao da impliciraju na to:
"Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca." (Iv 6, 45-46)
"Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naša." (Gal 4, 26) Koje je značenje tog stiha i što znači da je Jeruzalem naša majka?
Unaprijed hvala na odgovoru.


Uvijeke!

«Jahve» je ime pod kojim se Bog objavljuje u Starome Zavjetu svome sluzi Mojsiju. Ono znači «Ja sam onaj koji jesam» i kao da podjednako o Bogu istovremeno i otkriva i skriva. Ono što nam skriva jesu pojedinosti o Bogu. To ime kao da je potvrda istine da razumom možemo zaključiti da Bog postoji, ali bez njegove dublje objave ne možemo dublje proniknuti u njega samoga. Ono što nam ovo ime otkriva možemo sažeto izreći ovako:

On je onaj čije je postojanje utemeljeno u njemu samome, onaj koji u potpunosti postoji; on je izvor postojanja na kojemu druga bića participiraju. Ovo filozofsko shvaćanje utjecaj je grčke misli i, premda je potpuno ispravno, po svemu sudeći dolazi kasnije.

Bog je onaj koji je tu vjerno i nepokolebljivo s nama i za nas. To je konkretnije tumačenje imena YHWH u svjetlu prethodne objave u kojoj se očitovao kao «Bog Abrahama, Izaka i Jakova» i u kontekstu objave imena YHWH, a to je egipatsko ropstvo iz kojega je Bog odlučio izbaviti svoj narod. Ovo je, dakle, tumačenje koje je više egzistencijalno i ima u vidu odnos Boga i njegova naroda.

Isus nam donosi upravo ovu dublju objavu Božju, koja nam je ljudskim razumom nedostupna: da je Bog Trojstvo i da je prva osoba toga Trojstva Otac: Otac koji njega, Sina, vječno rađa i Otac koji nas prima za svoju posinjenu djecu. Također, Isus i Božje ime objavljuje na potpun način. Naime, ime je nešto što po prirodi nije prikladno za Boga: kako izreći Neizrecivoga? No, Isus kao utjelovljena božanska osoba nosi pravo ljudsko ime koje je ujedno i pravo Božje ime: «Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti” (Dj 4,12). To je ime Isus, koje znači: “JHWH je spasenje”. Dakle, Isus u svom vlastitom imenu i sadrži i nadopunja Božje ime objavljeno u Starome Zavjetu. Dapače, on za samoga sebe u Ivanovu evanđelju jasno tvrdi: “Zaista, zaista, kažem vam: prije nego Abraham posta, Ja jesam!”. Činjenica da su ga nakon toga htjeli kamenovati potvrđuje da se on ovim izrazom poistovjetio sa starozavjetnim Bogom YHWH, čije se ime kraće izriče upravo kao “Ja jesam”: «Tako reci sinovima Izraelovim: «Ja jesam» posla me k vama!» (Izl 3,14). Također, u Iv 8,54 Isus izjednačava Boga Izraela (dakle, YHWH) sa svojim Ocem. Da zaključimo: prihvaćajući YHWH kao Božje ime, Isus ga nadopunja i vlastitim osobnim imenom i ukazivanjem na trojstvenu narav YHWH.
 
Izrazi “Bog” i “Otac” mogu i ne moraju imati različita značenja. Naime, pojmom “Bog” može se označiti Presveto Trojstvo, ali i samo prva božanska osoba, Otac. Novozavjetna objava počela je od identifikacije Boga i Oca, dok su božanstvo Sina i Duha Svetoga postupno otkrivani kroz eksplicitne i implicitne izjave i djela Isusa Krista, sve dok trojstvena vjera nije dobila svoj konačni izričaj u obrascu Vjerovanja, kojega su definirali crkveni koncili u Niceji 325. i Carigradu 381. godine. Prvoj božanskoj osobi pridjeva se naziv “Bog” i s tog osobitog razloga što je ona “počelo bez počela”, dakle izvor božanstva u Trojstvu. To, međutim, ni na koji način ne osporava da su Sin i Duh Sveti također prave božanske osobe.   

Pojam «Jeruzalema koji je gore» tumači nam Poslanica Hebrejima: «Vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđelâ, svečanom skupu, Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu» (Heb 12,22-23). Kao što je Izrael po tijelu imao zemaljski Jeruzalem kao svoje kraljevsko središte, mjesto bogoštovlja i odredište hodočašća, tako novi Izrael, Crkva, ima nebeski Jeruzalem kao svoje matično mjesto, odnosno središte kraljevstva nebeskoga kojega je proglasio Krist Gospodin i kao cilj kojemu putuje. Dapače, po Knjizi Otkrivenja mogli bi reći da je Crkva u svojoj biti sam taj novi Jeruzalem. Taj «Jeruzalem nebeski», «Crkva prvorođenaca zapisanih na nebu», rađa nas iz vode i Duha Svetoga nanovo, odozgor, te nas hrani Kruhom života i odgaja do punine Kristove, i u tom je smislu naša majka. Blažena Djevica Marija je na osobit način i slika i uzor toga majčinstva.  

Btb,
don Damir  Postavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh